;

Všeobecné obchodné podmienky

 

PRVÁ ČASŤ
PREDMET ÚPRAVY A POJMY

1. PREDMET A ÚČEL ÚPRAVY

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) obchodnej spoločnosti NEED MORE s.r.o., r.s.p., so sídlom Drotárska cesta 37, 811 02 Bratislava, IČO: 48 132 021, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 105850/B (ďalej len „Poskytovateľ“), bližšie upravujú vzájomné práva a povinnosti Poskytovateľa ako dodávateľa služieb a klienta-zadávateľa ako objednávateľa služieb (ďalej len „Klient-Zadávateľ“), ako aj vzájomné práva a povinnosti Poskytovateľa ako predávajúceho a klienta-spotrebiteľa ako kupujúceho (ďalej len „Klient-Spotrebiteľ“), vznikajúce pri poskytovaní služieb a predaji tovarov podľa osobitnej zmluvy v súlade s týmito VOP, a to v rámci projektu „FUNDER“. Tieto VOP sú Poskytovateľom vydané v súlade s § 273 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“) a v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení.

1.2 Poskytovateľ je právnická osoba podnikajúca v oblasti poskytovania služieb merchandisingu a predaja tovaru prostredníctvom internetového obchodu, e-shopu dostupného na: www.funder.help. Snahou Poskytovateľa je, aby VOP tvorili stabilný podklad pre vzájomné vzťahy medzi Poskytovateľom a jeho Klientom-Zadávateľom ako aj Klientom-Spotrebiteľom v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.

1.3 K poskytovaniu služieb Klientovi-Zadávateľovi dochádza na základe osobitnej zmluvy (ďalej len „Zmluva so Zadávateľom“) uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Klientom-Zadávateľom, ktorú Poskytovateľ a Klient uzatvárajú v súlade s podmienkami týchto VOP; vzorový formulár pre uzatvorenie Zmluvy so Zadávateľom tvorí prílohu č. 2 týchto VOP. Zmluva so Zadávateľom odkazuje na tieto VOP, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Predmetom Zmluvy so Zadávateľom je zabezpečenie realizácie služieb pre Klienta-Zadávateľa, ktoré Poskytovateľ zabezpečuje prostredníctvom svojich zamestnancov a/alebo externých spolupracovníkov.

1.4 K predaju tovaru Klientovi-Spotrebiteľovi dochádza na základe osobitnej zmluvy (ďalej len „Zmluva so Spotrebiteľom“) uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Klientom-Spotrebiteľom, ktorú Poskytovateľ a Klient-Spotrebiteľ uzatvárajú v súlade s podmienkami týchto VOP. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy so Spotrebiteľom. Predmetom Zmluvy je predaj tovaru Klientovi-Spotrebiteľovi, prostredníctvom internetového obchodu, e-shopu Poskytovateľa, a to za dohodnutú cenu.

1.5 Účelom týchto VOP je stanoviť základný rámec práv a povinností Poskytovateľa a Klienta-Zadávateľa i Klienta-Spotrebiteľa (ďalej spolu aj ako „Klient“) (spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“) v súvislosti s poskytovaním služieb a predajom tovaru, pričom podrobnosti tohto právneho vzťahu si Zmluvné strany dohodli v osobitnej Zmluve.

1.6 Vďaka týmto VOP môže Poskytovateľ poskytovať štandardizované služby, predávať tovar za rovnakých podmienok a ušetriť tak náklady spojené s osobitným dojednávaním každej jednotlivej Zmluvy.

1.7 Záujmom Poskytovateľa je, aby si každý Klient tieto VOP pred uzatvorením Zmluvy dôkladne prečítal a aby sa oboznámil s jednotlivými ustanoveniami VOP. V prípade otázok je Poskytovateľ pripravený Klientovi nejasné ustanovenia VOP kedykoľvek objasniť.

1.8 Zmluvné strany berú na vedomie, že cieľom týchto VOP nie je úprava „prekvapujúcich“ ustanovení, ktoré by Klient nemohol očakávať, ani úprava „jednostranných,“ pre Klienta výslovne nevýhodných ustanovení. Jednotlivé ustanovenia VOP vychádzajú z doterajších skúseností Poskytovateľa, pričom VOP boli vypracované so zámerom, aby: (i) Klienti a Poskytovateľ pri plnení Zmluvy a týchto VOP jednoznačne poznali svoje práva a povinnosti a v súlade s nimi plnili svoje záväzky; (ii) Zmluvná strana nebola poškodená neodôvodnenou požiadavkou druhej Zmluvnej strany, ktorá vznikne pri plnení Zmluvy a týchto VOP a (iii) Poskytovateľ mohol svoje služby štandardizovať a zlepšovať a na základe toho zvyšovať ich kvalitu a znižovať ich cenu.

1.9 Tieto VOP sú rozdelené na 4 časti, pričom prvá časť sa vzťahuje na všetky Zmluvné strany, druhá časť upravuje vzťah Poskytovateľa a Klienta-Spotrebiteľa, tretia časť sa týka vzťahu Poskytovateľa a Klienta-Zadávateľa a štvrtú časť tvoria spoločné ustanovenia.

2. POJMY

2.1 Za účelom bližšej špecifikácie vzájomných vzťahov na základe Zmluvy a týchto VOP sa Zmluvné strany dohodli na vymedzení niektorých pojmov, ktorých význam bude bližšie špecifikovaný v týchto VOP. Nasledujúce termíny použité v týchto VOP s veľkým začiatočným písmenom budú mať význam určený v týchto VOP.

2.2 Poskytovateľ je obchodná spoločnosť, ktorá sa zaoberá (i) zabezpečovaním poskytovania služieb výroby a predaja tovaru navrhnutého zo strany Klientov-Zadávateľov prostredníctvom svojich zamestnancov a externých dodávateľov a svojho internetového obchodu (e-shopu) a (ii) predajom merchandisingového tovaru Klientom-Spotrebiteľom prostredníctvom svojho internetového obchodu (e-shopu).

2.3 Tovar je tovar spojený s menom a značkou Klienta-Zadávateľa, ktorý Poskytovateľ podľa požiadaviek Klienta-Zadávateľa vyrobí a/alebo predáva prostredníctvom svojho e-shopu Klientovi-Spotrebiteľovi.

2.4 Klient-Zadávateľ je osoba, ktorá si u Poskytovateľa objednala služby výroby a/alebo predaja Tovaru pre seba alebo pre tretiu osobu, a to na základe osobitnej Zmluvy.

2.5 Klient-Spotrebiteľ je osoba, ktorá je priamym adresátom predaja Tovaru, najmä prostredníctvom e-shopu Poskytovateľa, na základe osobitnej kúpnej Zmluvy uzatváranej na diaľku.

2.6 Klient je Klient-Zadávateľ a Klient-Spotrebiteľ.

2.7 Zmluvná strana je Poskytovateľ a Klient; spoločne označovaní ako Zmluvné strany.

2.8 Zmluva je Zmluva so Spotrebiteľom alebo Zmluva so Zadávateľom.

DRUHÁ ČASŤ
PREDAJ TOVARU KLIENTOVI-SPOTREBITEĽOVI

3. UZATVORENIE ZMLUVY

3.1 Zmluva so Spotrebiteľom sa uzatvára na diaľku, elektronicky, prostredníctvom internetového obchodu (e-shopu) Poskytovateľa.

3.2 Kontaktnými údajmi Poskytovateľa na odstúpenie od zmluvy, práva vzniknuté v súvislosti s vadným plnením (reklamácie tovaru), výmenu tovaru a spracovávanie objednávky sú:

NEED MORE s.r.o., r.s.p.
e-mail: hello@needmore.sk
telefón: +421 917 382 456

a korešpondenčná adresa servisného partnera:
MERCHYOU s.r.o.
Prešovská 45
821 02 Bratislava

3.3 Informácie o tovare vrátane ceny tovaru sú uvedené v katalógu e-shopu. Ceny tovaru zahŕňajú daň z pridanej hodnoty, všetky súvisiace poplatky a náklady s výnimkou dopravy (ktorej cena sa uvádza osobitne). Ceny tovaru zostávajú v platnosti, pokiaľ sú zobrazené v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.

Upozorňujeme ctených zákazníkov, že ako registrovaný sociálny podnik (r.s.p.) účtujeme na naše tovary (na naše služby) daň z pridanej hodnoty vo výške 10 %, ak kupujúcim je subjekt, ktorý nie je platcom DPH a zároveň je buď fyzickou osobou, alebo subjektom sociálnej ekonomiky, alebo subjektom verejnej správy.

3.4 Všetky prezentácie Tovaru zaradené do katalógu e-shopu majú informatívny charakter.

3.5 Náklady, ktoré vzniknú Klientovi-Spotrebiteľovi pri používaní prostriedkov komunikácie na diaľku v súvislosti s uzavretím Zmluvy so Spotrebiteľom (náklady na pripojenie k internetu, náklady na telefónne hovory) znáša sám Klient-Spotrebiteľ.

3.6 Klient-Spotrebiteľ objednáva Tovar vyplnením objednávkového formulára prostredníctvom e-shopu Poskytovateľa. Pri objednávke si Klient-Spotrebiteľ vyberie tovar, počet položiek, spôsob platby a dodania. Pred objednávkou je Klient-Spotrebiteľ oprávnený skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré uviedol v objednávke. Klient-Spotrebiteľ odošle objednávku Poskytovateľovi kliknutím na „Dokončiť objednávku s povinnosťou platby.“ Podmienkou platnosti objednávky je vyplniť všetky požadované informácie v objednávkovom formulári a potvrdiť, že Klient-Spotrebiteľ sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.

3.7 Ihneď po prijatí objednávky Poskytovateľ zašle Klientovi-Spotrebiteľovi potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu zadanú v objednávke. Týmto potvrdením sa zmluva považuje za uzavretú.

3.8 V prípade, že Poskytovateľ nemôže splniť ktorúkoľvek z požiadaviek uvedených v objednávke, zašle Poskytovateľ upravenú ponuku na e-mailovú adresu Klienta-Spotrebiteľa. Upravená ponuka sa považuje za nový návrh Zmluvy a Zmluva sa v takom prípade uzavrie keď Klient-Spotrebiteľ potvrdí prijatie ponuky Poskytovateľovi na jeho e-mailovú adresu.

3.9 Všetky objednávky prijaté Poskytovateľom sú záväzné. Klient-Spotrebiteľ dostane oznámenie o prijatí objednávky od Poskytovateľa spolu s faktúrou automaticky na jeho e-mail bezodkladne po odoslaní objednávky.

3.10 V prípade zjavnej technickej chyby zo strany Poskytovateľa v cene tovaru v e-shope alebo počas procesu objednávania nie je Poskytovateľ povinný dodať tovar Klientovi-Spotrebiteľovi za túto zjavne nesprávnu cenu, aj keď Klient-Spotrebiteľ obdržal od Poskytovateľa automatické prijatie objednávky v súlade s týmito obchodnými podmienkami. Poskytovateľ bezodkladne informuje Klienta-Spotrebiteľa o chybe a zašle mu upravenú ponuku na jeho e-mailovú adresu. Opravená ponuka sa považuje za nový návrh Zmluvy so Spotrebiteľom, ktorá sa v tomto prípade uzatvára potvrdením o prijatí ponuky Klientom-Spotrebiteľom na e-mailovú adresu Poskytovateľa.

4. PLATOBNÉ PODMIENKY A DODANIE TOVARU

4.1 Zmluva so Spotrebiteľom zostane zachovaná a bude zo strany Poskytovateľa splnená pod podmienkou naplnenia minimálneho cieľa predaja – dosiahnutia minimálneho počtu predaných kusov Tovaru, podľa informácie uvedenej v rámci ponuky tovaru v internetovom obchode (e-shope Poskytovateľa. V prípade nedosiahnutia minimálneho cieľa predaja sa Klientovi-Spotrebiteľovi vracia kúpna cena a Zmluva so Spotrebiteľom sa považuje za zrušenú- v takomto prípade bude na e-mail Klienta-Spotrebiteľa automaticky odoslaný dobropis.

4.2 Cenu Tovaru a akékoľvek náklady spojené s dodaním Tovaru môže Klient-Spotrebiteľ zaplatiť týmito spôsobmi:
• bezhotovostne prevodom na účet Poskytovateľa prostredníctvom platobnej brány

4.3 Klient-Spotrebiteľ je povinný spolu s kúpnou cenou zaplatiť Poskytovateľovi náklady spojené s balením a dodaním Tovaru v celkovej výške uvedenej v e-shope Poskytovateľa.

4.4 V prípade platby prostredníctvom platobnej brány sa Klient-Spotrebiteľ riadi pokynmi príslušného poskytovateľa elektronických platieb.

4.5 Tovar sa dodáva Klientovi-Spotrebiteľovi na ním uvedenú adresu. Spôsob doručenia sa volí pri objednávaní Tovaru. V prípade, že z dôvodov na strane Klienta-Spotrebiteľa je potrebné Tovar dodať opakovane alebo iným spôsobom, ako je uvedené v objednávke, je Klient-Spotrebiteľ povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným dodaním Tovaru alebo náklady spojené s inými spôsobmi doručenia.

4.6 Po prevzatí Tovaru od prepravcu je Klient-Spotrebiteľ povinný skontrolovať neporušenosť balenia Tovaru a v prípade akýchkoľvek nedostatkov ich bezodkladne oznámiť prepravcovi. Ak sa zistí, že obal Tovaru je akýmkoľvek spôsobom poškodený, nemusí Klient-Spotrebiteľ zásielku prevziať.

4.7 Poskytovateľ vystaví Klientovi-Spotrebiteľovi daňový doklad - faktúru. Daňový doklad sa posiela na e-mailovú adresu Klienta-Spotrebiteľa.

4.8 Klient-Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke právo k Tovaru zaplatením celej kúpnej ceny Tovaru vrátane nákladov na doručenie a prevzatím Tovaru. Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie alebo zničenie Tovaru prechádza na Klienta-Spotrebiteľa v okamihu prevzatia Tovaru alebo v okamihu, keď bol Klient-Spotrebiteľ povinný Tovar prevziať, ale neurobil tak v rozpore so Zmluvou so Spotrebiteľom.

4.9 Klient-Spotrebiteľ, ktorý uzavrel Zmluvu so Spotrebiteľom, mimo svojho predmetu podnikania, má právo od Zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu. Lehota na odstúpenie od Zmluvy je 14 dní
• odo dňa prevzatia Tovaru,
• odo dňa prijatia poslednej dodávky Tovaru, ak zmluva zahŕňa niekoľko druhov Tovaru alebo dodanie niekoľkých častí.

4.10 Klient-Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od Zmluvy:
• pri dodávke Tovaru, ktorý bol upravený na želanie Klienta-Spotrebiteľa, Tovaru šitého na mieru alebo Tovaru osobitne navrhnutého pre jedného kupujúceho,
• o dodávke Tovaru podliehajúceho skaze, ako aj Tovaru, ktorý bol vzhľadom na svoju povahu nezvratne zmiešaný s iným Tovarom,
• o dodávke zvukových záznamov, videozáznamov, zvukových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru, ak sa predávajú v ochrannom obale a Klient-Spotrebiteľ Tovar vybalil,
• v ostatných prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy mimo priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov.

4.11 Na dodržanie lehoty na odstúpenie od Zmluvy so Spotrebiteľom musí Klient-Spotrebiteľ v lehote na odstúpenie od Zmluvy zaslať vyhlásenie o odstúpení od Zmluvy. Na odstúpenie od Zmluvy môže Klient-Spotrebiteľ použiť vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP. Odstúpenie od Zmluvy zašle Klient-Spotrebiteľ na e-mailovú adresu Poskytovateľa uvedenú v týchto VOP. Poskytovateľ bezodkladne potvrdí prijatie formulára Klientovi-Spotrebiteľovi.

4.12 Klient-Spotrebiteľ, ktorý odstúpil od Zmluvy so Spotrebiteľom, je povinný vrátiť Tovar Poskytovateľovi do 14 dní od odstúpenia od Zmluvy so Spotrebiteľom. Náklady spojené s vrátením Tovaru znáša Klient-Spotrebiteľ, a to aj v prípade, ak Tovar nemôže byť vrátený obvyklou poštovou prepravou.

4.13 Ak Klient-Spotrebiteľ odstúpi od Zmluvy so Spotrebiteľom, vráti mu Poskytovateľ bezodkladne, najneskôr však do 14 dní po odstúpení, všetky finančné prostriedky, vrátane nákladov na doručenie, a to rovnakým spôsobom, akým ich od neho prijal. Poskytovateľ vráti prijaté prostriedky iným spôsobom, iba ak s tým Klient-Spotrebiteľ súhlasí. To isté platí v prípade, ak Poskytovateľ vracia Klientovi-Spotrebiteľovi kúpnu cenu v prípade nedosiahnutia cieľa predaja, t.j. nepredania minimálneho počtu kusov ponúkaného tovaru.

4.14 Ak Klient-Spotrebiteľ odstúpi od Zmluvy so Spotrebiteľom, Poskytovateľ mu nie je povinný vrátiť prijaté prostriedky skôr, ako Klient-Spotrebiteľ vráti Tovar alebo preukáže, že Tovar bol zaslaný Poskytovateľovi.

4.15 Tovar musí byť vrátený Poskytovateľovi nepoškodený, neopotrebovaný a neznečisťovaný a podľa možností v pôvodnom obale. Poskytovateľ je oprávnený jednostranne započítať nárok na náhradu škody spôsobenej na Tovare proti nároku Klienta-Spotrebiteľa na vrátenie kúpnej ceny.

4.16 Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy so Spotrebiteľom z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti Tovaru alebo vtedy, keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ Tovaru zastavil výrobu alebo dovoz Tovaru. Poskytovateľ bezodkladne informuje Klienta-Spotrebiteľa prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti mu do 14 dní od oznámenia o odstúpení všetky prostriedky vrátane nákladov na doručenie.

5. PRÁVA KLIENTA-SPOTREBITEĽA Z VADNÉHO PLNENIA

5.1 Poskytovateľ zodpovedá Klientovi-Spotrebiteľovi za to, že Tovar pri prevzatí nemá vady. Poskytovateľ zodpovedá najmä za to, že v čase, keď Klient-Spotrebiteľ prevzal Tovar:
• Tovar má vlastnosti dojednané Zmluvnými stranami a ak neexistuje takáto dohoda, tovar má vlastnosti opísané Poskytovateľom,
• Tovar je vhodný na účel stanovený Poskytovateľom, alebo na ktorý sa Tovar tohto druhu zvyčajne používa,
• Tovar zodpovedá kvalite alebo prevedeniu podľa dohodnutej vzorky alebo modelu, ak kvalita alebo prevedenie bolo stanovené podľa dohodnutej vzorky alebo modelu,
• Tovar je dodaný v zodpovedajúcom množstve alebo hmotnosti a
• Tovar spĺňa zákonné požiadavky.

5.2 Ak sa vada prejaví do šiestich mesiacov od prijatia Tovaru Klientom-Spotrebiteľom, má sa za to, že v čase prijatia bol Tovar chybný. Klient-Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť práva z vady, ktorá sa vyskytne u Tovaru, do dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia Tovaru. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na Tovar predávaný za nižšiu cenu kvôli známej vade, pre ktorú bola dohodnutá nižšia cena, na opotrebenie Tovaru spôsobené jeho bežným použitím, pri použitom Tovare sa nevzťahuje na vadu zodpovedajúcu stavu použitia alebo opotrebenia, ktorý Tovar mal, keď ho prevzal Klient-Spotrebiteľ, alebo ktorý vyplýva z povahy Tovaru.

5.3 V prípade vady Tovaru môže Klient-Spotrebiteľ uplatniť u Poskytovateľa reklamáciu a požadovať:
• ak je vada odstrániteľná:
- bezplatné odstránenie vád tovaru,
- výmenu tovaru za nový tovar,
• ak sa nedá vada odstrániť:
- primeranú zľavu z kúpnej ceny,
- odstúpenie od Zmluvy so Spotrebiteľom.

5.4 Klient-Spotrebiteľ má právo od Zmluvy so Spotrebiteľom odstúpiť,
• ak má Tovar vadu, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni správnemu použitiu veci ako bezchybnej veci,
• ak nemôže riadne použiť Tovar z dôvodu opakovaného výskytu chyby alebo vád po oprave,
• ak nemôže Tovar správne používať z dôvodu veľkého počtu vád.

5.5 Poskytovateľ je povinný reklamáciu akceptovať. Klient-Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu u osoby určenej predávajúcim, t.j. u servisného partnera. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, korešpondenčná adresa servisného partnera pre reklamáciu Tovaru, výmenu tovaru a spracovanie objednávok je: MERCHYOU s.r.o. so sídlom: Prešovská 45, 821 02 Bratislava. Ak je sťažnosť Klienta-Spotrebiteľa vybavená osobou určenou Poskytovateľom, môže ju vybaviť iba odovzdaním opraveného Tovaru, inak sťažnosť postúpi Poskytovateľovi. Poskytovateľ je povinný dať Klientovi-Spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy uplatnil svoje právo, aký je obsah reklamácie, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia opravy a jej trvania, alebo písomného zdôvodnenia zamietnutia reklamácie.

5.6 Ak Klient-Spotrebiteľ uplatní reklamáciu, je Poskytovateľ alebo jeho oprávnený zamestnanec alebo určená osoba povinná poučiť Klienta-Spotrebiteľa o jeho právach vyplývajúcich z vadného plnenia. Klient-Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob reklamácie a jej vybavenia, ak existuje niekoľko možností. Po rozhodnutí Klienta-Spotrebiteľa o uplatnení práv vyplývajúcich z vadného plnenia je Poskytovateľ alebo ním poverený pracovník alebo ním určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie okamžite, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní od dátumu reklamácia, najmä ak sa vyžaduje komplexné technické posúdenie stavu tovaru. Vybavovanie reklamácie vrátane odstránenia vady nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy so Spotrebiteľom a Klient-Spotrebiteľ má právo odstúpiť od Zmluvy so Spotrebiteľom alebo má právo vymeniť Tovar za nový Tovar.

5.7 Poskytovateľ informuje Klienta-Spotrebiteľa o výsledku reklamácie písomnou formou najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

5.8 Práva z vadného plnenia Klientovi-Spotrebiteľovi nepatria, ak pred zakúpením veci vedel, že Tovar je vadný, alebo ak vadu spôsobil sám Klient-Spotrebiteľ.

5.9 V prípade oprávnenej reklamácie má Klient-Spotrebiteľ právo na náhradu primerane vynaložených nákladov spojených s uplatnením reklamácie. Toto právo môže Klient-Spotrebiteľ uplatniť u Poskytovateľa do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby.

5.10 Práva a povinnosti Zmluvných strán v prípade vadného plnenia sa riadia § 499 až 510, § 596 až 600 a § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov.

5.11 Zmluva so Spotrebiteľom sa štandardne uzatvára s osobou, ktorá je spotrebiteľom v zmysle § 2 písm. a) zákona 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania). Ak by Klient-Spotrebiteľ takouto osobou nebol, na Zmluvu so Spotrebiteľom sa aplikujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a nevzťahuje sa na ňu úprava v zmysle vyššie uvedených ustanovení čl. 4.9 až 4.15 a čl. 5.1 až 5.10 VOP.

6. ROZHODNÉ PRÁVO A RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

6.1 Všetky dojednania medzi Poskytovateľom a Klientom-Spotrebiteľom sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený na Zmluve obsahuje medzinárodný prvok, Zmluvné strany sa dohodli, že vzťah sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky. Tým nie sú dotknuté práva Klienta-Spotrebiteľa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

6.2 Poskytovateľ nie je viazaný žiadnymi kódexmi správania vo vzťahu ku Klientovi-Spotrebiteľovi v súlade s ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

6.3 Klient-Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, akým Poskytovateľ vybavil jeho objednávku, alebo ak sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva. Klient-Spotrebiteľ má právo využiť alternatívne (mimosúdne) riešenie sporu, ak Poskytovateľ zamietol žiadosť Klienta-Spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety, alebo ak mu neodpovedal do 30 dní od dátumu odoslania jeho žiadosti. Tým nie je dotknutá možnosť Klienta-Spotrebiteľa obrátiť sa na súd.

6.4 Na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov vyplývajúcich zo Zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 17 331 927, ktorú je možné kontaktovať na nasledovnej adrese: Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Bajkalská 21/A, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27 alebo elektronicky na adrese ars@soi.sk, alebo adr@soi.sk. Na riešenie sporov na základe Zmluvy možno tiež použiť online platformu na riešenie sporov na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

6.5 Európske spotrebiteľské centrum v Slovenskej republike so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava, Slovensko, s internetovou adresou: http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa nariadenia (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).

TRETIA ČASŤ
POSKYTOVANIE SLUŽIEB KLIENTOVI-ZADÁVATEĽOVI

7. PREDMET A ROZSAH SLUŽIEB

7.1 Predmetom Zmluvy so Zadávateľom a týchto VOP je záväzok Poskytovateľa poskytovať Klientovi-Zadávateľovi zmluvne dohodnuté služby v rozsahu konkrétne dohodnutom v Zmluve so Zadávateľom.
7.2 Služby poskytované Poskytovateľom zahŕňajú najmä:
(a) výrobu Tovaru navrhnutého Klientom-Zadávateľom;
(b) predaj Tovaru navrhnutého Klientom-Zadávateľom;
(c) darovanie výťažku z predaja tovaru navrhnutého Klientom-Zadávateľom osobe určenej Klientom-Zadávateľom.

7.3 Klient-Zadávateľ berie na vedomie, že konkrétny rozsah služieb je Zmluvnými stranami dohodnutý v Zmluve so Zadávateľom a tento je pre Klienta-Zadávateľa záväzný. Vzorový formulár pre uzatvorenie Zmluvy so Zadávateľom tvorí prílohu č. 2 týchto VOP.

7.4 Klient-Zadávateľ je povinný v súvislosti s poskytovaním služieb poskytnúť Poskytovateľovi všetku potrebnú súčinnosť.

8. UZATVORENIE ZMLUVY

8.1 Zmluva sa uzatvára na základe predchádzajúcej komunikácie, ktorá predstavuje rokovanie Zmluvných strán o podmienkach Zmluvy, a ktorá prebieha nasledovne:
(a) Klient-Zadávateľ v prípade záujmu o služby Poskytovateľa kontaktuje telefonicky alebo e-mailom cez kontaktné údaje Poskytovateľa uvedené na jeho webovom sídle; Klient-Zadávateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ je oprávnený spoluprácu (a uzatvorenie Zmluvy so Zadávateľom) odmietnuť;
(b) Poskytovateľ Klientovi-Zadávateľovi predloží cenovú ponuku na základe parametrov zadaných Klientom-Zadávateľom;
(c) Pokiaľ Klient-Zadávateľ súhlasí s cenovou ponukou, dohodnú sa ostatné náležitosti Zmluvy so Zadávateľom, najmä dohodne sa druh poskytovaných služieb a ďalšie podmienky. Poskytovateľ následne pošle návrh Zmluvy so Zadávateľom Klientovi-Zadávateľovi. Vzorový formulár pre uzatvorenie Zmluvy so Zadávateľom tvorí prílohu č. 2 týchto VOP.
(d) Zmluvné strany súhlasia s tým, že k uzatvoreniu Zmluvy so Zadávateľom dôjde na podklade potvrdenia súhlasu Klienta-Zadávateľa so znením Zmluvy so Zadávateľom prostredníctvom e-mailu zaslanému zástupcovi Poskytovateľa.

8.2 Zmluva so Zadávateľom sa uzatvára na dobu určitú počas doby trvania tzv. kampane.

8.3 Zmluvu je možné kedykoľvek ukončiť písomnou dohodou Zmluvných strán, ktorej obsahom bude aj vyporiadanie práv a povinností Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy.

8.4 Zmluva môže byť ukončená odstúpením od Zmluvy v prípade závažného porušenia zmluvných povinností.

8.5 Za závažné porušenie zmluvných povinností zo strany Poskytovateľa sa považuje:
(a) neposkytnutie služieb včas, a to ani v dodatočnej lehote štrnástich (14) dní;
(b) nedodržanie dohodnutých podmienok o obdarovaní osoby určenej Klientom-Zadávateľom.

8.6 Za závažné porušenie zmluvných povinnosti zo strany Klienta-Zadávateľa sa považuje:
(a) nedodanie potrebných podkladov alebo neposkytnutie požadovanej súčinnosti ani v dodatočnej lehote šiestich (6) dní od výzvy na poskytnutie súčinnosti.

8.7 V prípade odstúpenia od Zmluvy sa Zmluva ukončuje ku dňu doručenia odstúpenia druhej Zmluvnej strane. Odstúpenie nemá vplyv na nárok na náhradu škody, ktorá vznikla do ukončenia Zmluvy.

8.8 Zmluvu (resp. jej časť) je možné jednostranne ukončiť aj v prípade, ak to výslovne vyplýva z iných ustanovení VOP alebo zo Zmluvy.

9. CENA TOVARU A DAR

9.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený vyrábať a predávať Klientom-Spotrebiteľom Tovar navrhnutý Klientom-Zadávateľom, a to za cenu vo výške dohodnutej v Zmluve so Zadávateľom.

9.2 Klient-Zadávateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že v Zmluve s Zadávateľom určí osobu, ktorej Poskytovateľ poskytne dohodnutú časť výťažku z predaja Tovaru ako dar tak, aby touto osobou bola primárne osoba vykonávajúca verejnoprospešnú činnosť. Klient-Zadávateľ však môže ako prijímateľa daru určiť i inú osobu, vrátane seba. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, určí sa výška daru na základe výnosov z predaja Tovaru po odpočítaní všetkých nákladov Poskytovateľa (vrátane daňových nákladov).

9.3 Klient-Zadávateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že Poskytovateľ uzatvorí darovaciu zmluvu s osobou určenou Klientom-Zadávateľom (ďalej len „Príjemca“) v prípade, ak bude naplnený stanovený minimálny cieľ predaja a podarí sa dosiahnuť výťažok, ktorý postačuje na pokrytie nákladov výroby Tovaru.

9.4 Klient-Zadávateľ súhlasí s tým, že v preambule darovacej zmluvy môže byť uvedené jeho meno, priezvisko, prípadne obchodné meno a jeho rola ako Klienta-Zadávateľa. Rovnako Klient-Zadávateľ súhlasí s tým, aby Poskytovateľ v jeho mene komunikoval s Príjemcom (predovšetkým ohľadom uzatvorenia darovacej zmluvy).

9.5 V prípade, ak Príjemca odmietne uzatvoriť darovaciu zmluvu s Poskytovateľom, môže Klient-Zadávateľ určiť alternatívneho Príjemcu. Ak aj alternatívny Príjemca odmietne darovaciu zmluvu uzatvoriť, určí Príjemcu Poskytovateľ.

9.6 V prípade, že príjemcom daru je samotný Klient-Zadávateľ, berie na vedomie, že je povinný si vysporiadať všetky daňové záväzky, ktoré sú spojené s prijatím daru. Ak príjemcom daru nie je Klient-Zadávateľ, nevzťahujú sa na naňho žiadne daňové záväzky.

10. DORUČOVANIE A KOMUNIKÁCIA

10.1 Ak nie je v Zmluve alebo v týchto VOP výslovne stanovené inak, Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti obsahujúce právne významné skutočnosti, si budú Zmluvné strany doručovať:
(i) poštou, formou doporučenej zásielky alebo
(ii) e-mailom vo forme naskenovanej listiny s vlastnoručným podpisom Zmluvnej strany.

10.2 Písomnosťou obsahujúcou právne významné skutočnosti sa na účely Zmluvy a VOP rozumejú písomnosti, ktoré zakladajú, menia alebo rušia právne vzťahy založené Zmluvou ako napr. výpoveď, odstúpenie, dodatok k Zmluve a pod.

10.3 Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy Zmluvnej strany uvedené v záhlaví Zmluvy, ibaže by odosielajúcej Zmluvnej strane adresát písomnosti oznámil novú adresu určenú na doručovanie písomností. V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností sa príslušná Zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy alebo kontaktných údajov bezodkladne písomne informovať druhú Zmluvnú stranu; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa, ak bola riadne oznámená odosielajúcej Zmluvnej strane pred odoslaním písomnosti. Zmena adresy je účinná doručením písomného oznámenia druhej Zmluvnej strane.

10.4 Za deň doručenia zásielky sa považuje aj deň, v ktorý Zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú zásielku prevziať, alebo deň uplynutia odbernej lehoty na vyzdvihnutie uloženej zásielky na pošte, alebo deň, v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou Zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval,“ „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu.

10.5 Ak nejde o písomnosť obsahujúcu právne významnú skutočnosť, budú Zmluvné strany medzi sebou komunikovať prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v záhlaví Zmluvy.

11. VADY POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB

11.1 V prípade, ak služby poskytované zo strany Poskytovateľa nie sú poskytované v dohodnutom rozsahu alebo v dohodnutej kvalite, majú vady.

11.2 Klient-Zadávateľ je oprávnený vytknúť vady poskytovaných služieb (ďalej len „Reklamácia“) písomným oznámením adresovaným Poskytovateľovi na adresu uvedenú v týchto VOP alebo uvedenú na webovom sídle Poskytovateľa. Za účelom jednoznačného preukázania, že Reklamáciu zasiela Klient-Zadávateľ, sa Klient-Zadávateľ zaväzuje v prípade jej podania e-mailom priložiť naskenovanú verziu listinnej Reklamácie s vlastnoručným podpisom ako prílohu tohto e-mailu.

11.3 Klient-Zadávateľ sa zaväzuje príslušnú vadu uplatniť bezodkladne po jej zistení a rovnako sa zaväzuje príslušnú vadu dostatočne jasne v Reklamácii popísať.

11.4 Po doručení Reklamácie Poskytovateľ zašle Klientovi-Zadávateľovi bezodkladne potvrdenie o uplatnení Reklamácie a preverí vady vytýkané v Reklamácii. V prípade oprávnenej Reklamácie zabezpečí Poskytovateľ nápravu najneskôr v lehote tridsať (30) dní od doručenia Reklamácie. O vybavení Reklamácie zašle Poskytovateľ Klientovi-Zadávateľovi doklad.

12. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

12.1 Zmluvná strana zodpovedá druhej Zmluvnej strane za škodu spôsobenú porušením povinností vyplývajúcich zo Zmluvy so Zadávateľom alebo VOP.

12.2 Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom sa informovať o všetkých skutočnostiach, ktorých sú si vedomé, a ktoré by mohli viesť ku škodám a budú sa usilovať odvrátiť hroziace škody.

12.3 Zmluvná strana nezodpovedá za škodu, ak porušenie povinnosti nastalo v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala po uzavretí Zmluvy nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v plnení povinností, ak sa nedá rozumne predpokladať, že by túto prekážku alebo jej následky odvrátila. Zmluvná strana dotknutá okolnosťami vylučujúcimi jej zodpovednosť je povinná o týchto okolnostiach bezodkladne písomne informovať druhú Zmluvnú stranu a vyzvať ju k rokovaniu. Na požiadanie predloží Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane dôveryhodný dôkaz o takejto skutočnosti. Pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak, budú po vzniku okolností vylučujúcich zodpovednosť pokračovať v plnení svojich záväzkov podľa Zmluvy, pokiaľ je to rozumne možné a budú hľadať iné alternatívne prostriedky na plnenie Zmluvy, ktorým nebránia okolnosti vylučujúce zodpovednosť.

13. MLČANLIVOSŤ

13.1 Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli počas vzájomnej spolupráce, a ktorých sprístupnenie tretím osobám by mohlo spôsobiť druhej Zmluvnej stranu majetkovú alebo nemajetkovú ujmu, nezneužívať a neposkytovať tieto skutočnosti tretím osobám (ďalej len „Dôverné informácie“). Zmluvné strany sú tiež povinné chrániť všetky informácie, ktoré spĺňajú definíciu obchodného tajomstva podľa § 17 ods. 1 Obchodného zákonníka.

13.2 Pod pojmom zachovávať mlčanlivosť sa rozumie zachovávať Dôverné informácie v prísnej tajnosti, nezverejňovať, neoznamovať, a nesprístupňovať Dôverné informácie, ako aj nevyužívať Dôverné informácie na získanie výhod pre seba alebo iného, alebo vo vlastný prospech, alebo v prospech iného.

13.3 Povinnosti týkajúce sa zachovávania mlčanlivosti sa nevzťahujú na informácie, ktoré
a) boli v dobe použitia verejne známe, alebo sa stali všeobecne známymi verejnosti iným spôsobom, než v dôsledku porušenia Zmluvy alebo VOP;
b) boli známe Zmluvnej strane (doložené vlastnými záznamami alebo inými kvalifikovanými dôkazmi) pred ich poskytnutím;
c) budú vyžiadané súdom, prokuratúrou alebo iným orgánom verejnej moci na základe zákona;
d) budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté právnym, daňovým a/alebo ekonomickým poradcom Zmluvnej strany (ktorí sú viazaní zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti) za účelom právneho, daňového a/alebo ekonomického poradenstva;
e) budú v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté zamestnancom alebo spolupracovníkom Zmluvnej strany (ktorí sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti) za účelom plnenia povinností vyplývajúcich zo Zmluvy alebo VOP.

13.4 V prípade porušenia povinnosti zachovávať mlčanlivosť Zmluvná strana, ktorá túto povinnosť porušila, nahradí druhej Zmluvnej strane vzniknutú škodu.

14. ROZHODNÉ PRÁVO

14.1 Právne vzťahy Poskytovateľa a Klienta-Zadávateľa, vyplývajúce z VOP a zo Zmluvy so Zadávateľom, vzájomné vzťahy medzi Zmluvnými stranami, vzťahy vznikajúce v dôsledku a na základe VOP a Zmluvy s Zadávateľom (zodpovednostné vzťahy) a právne vzťahy súvisiace s VOP a so Zmluvou s Zadávateľom sa riadia slovenským právnym poriadkom.

14.2 Na práva a povinnosti Poskytovateľa a Klienta-Zadávateľa, ktoré nie sú výslovne upravené Zmluvou s Zadávateľom ani týmito VOP, sa subsidiárne aplikuje slovenský Obchodný zákonník.

15. RIEŠENIE SPOROV

15.1 Poskytovateľ a Klient-Zadávateľ sa zaväzujú, že vyvinú maximálne úsilie k odstráneniu prípadných sporov vyplývajúcich zo Zmluvy alebo z týchto VOP vzájomnou dohodou.

15.2 Všetky spory alebo nároky, ktoré vzniknú Poskytovateľovi alebo Klientovi-Zadávateľovi zo Zmluvy so Zadávateľom, z VOP alebo v súvislosti s nimi, vrátane sporov týkajúcich sa platnosti, porušenia, ukončenia alebo existencie Zmluvy alebo VOP, budú s konečnou platnosťou rozhodnuté miestne a vecne príslušným súdom. Tým nie je dotknutá možnosť alternatívneho riešenia sporov, ktorá pre Zmluvné strany vyplýva z osobitných predpisov.

ŠTVRTÁ ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA

16. ZMENA ZMLUVY A VOP

16.1 Tieto VOP sa uplatňujú na Zmluvy uzatvorené odo dňa ich účinnosti. Poskytovateľ si vyhradzuje právo VOP kedykoľvek jednostranne zmeniť. Zmenená verzia VOP sa uplatní na Zmluvy, ktoré budú uzatvorené po tejto zmene.

16.2 Zmluvné strany súhlasia s tým, že Poskytovateľ je oprávnený tieto VOP jednostranne zmeniť aj počas trvania platnosti Zmluvy so Zadávateľom, avšak len pri dodržaní nasledovných podmienok:
a) zmena VOP vyplýva zo zmeny trhových podmienok alebo ak ide o zmeny súvisiacej legislatívy;
b) Poskytovateľ informuje Klienta-Zadávateľa o zmene najmenej šesťdesiat (60) dní pred účinnosťou zmeny;
c) Klient-Zadávateľ má právo najneskôr do tridsiatich (30) dní od oznámenia plánovej zmeny Zmluvu vypovedať, a to vo výpovednej lehote štrnásť (14) dní odo dňa doručenia výpovede Poskytovateľovi.

16.3 Pokiaľ pri zmene VOP Klient-Zadávateľ svoje právo vypovedať Zmluvu nevyužije, dohodli sa Zmluvné strany, že uvedené bude považované za súhlas Klienta so zmenou VOP.

17. VÝHRADY POSKYTOVATEĽA

17.1 Všetky práva na webovú stránku Poskytovateľa, najmä autorské práva na obsah, vrátane rozloženia stránky, fotografií, filmov, grafiky, ochranných známok, log a iného obsahu a prvkov, patria Poskytovateľovi. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webovú stránku alebo jej časť bez súhlasu Poskytovateľa.

17.2 Poskytovateľ nezodpovedá za chyby spôsobené v dôsledku zásahu tretích strán do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho účelom. Pri používaní internetového obchodu nesmie Klient používať postupy, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na jeho fungovanie, a nesmie sa zúčastňovať žiadnych aktivít, ktoré by jemu alebo tretím osobám mohli dovoliť manipulovať so softvérom alebo inými komponentmi internetového obchodu alebo ich zneužívať.

18. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

18.1 V prípade rozporu medzi ustanoveniami Zmluvy a ustanoveniami týchto VOP má prednosť príslušné ustanovenie Zmluvy. V prípade dohody sa môžu Zmluvné strany odchýliť od týchto VOP na základe osobitnej úpravy v Zmluve.

18.2 V prípade, že sa niektoré z ustanovení VOP alebo Zmluvy stane neplatným, zostáva platnosť ostatných ustanovení nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, Zmluvné strany sa dohodnú na riešení, ktoré zachová kontext a účel daného ustanovenia.

18.3 Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa informovať o akýchkoľvek zmenách, ktoré by mali vplyv na riadne plnenie Zmluvy a týchto VOP, najmä o zmenách identifikačných údajov ako aj o ďalších zmenách dôležitých pre plnenie Zmluvy a týchto VOP.

18.4 Tieto VOP sú zverejnené v elektronickej podobe na webovom sídle Poskytovateľa.

18.5 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 13.5.2020.

 

Formulár pre odstúpenie od zmluvy

Formulár pre reklamáciu tovaru

Prejsť hore